top of page
image002 (1).png

INFO O PROGRAMIE

Program uszyty jest na miarę potrzeb rodzin posiadających dziecko/dzieci niepełnosprawne,

oddziałowując jednocześnie na rzecz poprawy samodzielności dzieci niepełnosprawnych, a tym samym

oddziałowując na rodziców/opiekunów w celu 'odzyskania' przez nich części czasu, który poświęcą na

rzecz samoorganizacji obywatelskiej w sowim środkowisku.

1. Dzieci niepełnosprawne: działania poprawiające samodzielność dzieci, jednocześne dające

czas ich opiekunom na naukę samoorganizacji obywatelskiej:

  • 1. Rozszerzenie dostępu w społeczności lokalnej do jakościowej rehabilitacji mającej na celu poprawienie samodzielnego funkcjonowania dzieci objętych Programem w życiu codziennym, w zakresie funkcjonalnym (np. zajęcia rehabilitacyjne poświęcone wypracowaniu metod samodzielnego pokonywania barier architektonicznych występujących w miejscu zamieszkania) oraz społecznym i psychologicznym (np. zajęcia z psychologiem poświęcone włączeniu dzieci niepełnosprawnych w życie społeczne, głównie związane z udziałem w życiem społecznym w szkole, rodzinie i na podwórku). Rozszerzenie dostępności rehabilitacji realizowane będzie poprzez finansowanie 2 turnusów rehabilitacyjnych z indywidualnie dobranymi działaniami terapeutycznymi z udziałem wykwalifikowanych specjalistów (fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi, terapeuci wzroku) mających na celu wzrost samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w życiu codziennym. Turnusy rehabilitacyjne zorganizowane zostaną w sposób symultaniczny, tj. trwać będą jednocześnie (po 5 dzieci jednocześnie), aby w tym czasie rodzice/opiekunowie mogli uczestniczyć w szkoleniach poswięconych możliwościom samoorganizacji obywatelskiej.

  • Zapewnienie zaopatrzenia ortopedycznego mającego na celu dalsze poprawienie funkcjonowania dzieci objętych programem w życiu codziennym. Zaopatrzenie ortopedyczne w postaci np. ortez, gorsetów obciążających, ma na celu przedłużenie efektów osiągniętych podczas w/w turnusów rehabilitacyjnych oraz dalsze ułatwianie funkcjonowania w życiu codziennym. Projekt zakłada finansowanie zakupu takiego zaopatrzenia w założonych limitach kwotowych (szczegóły w planie finansowym).

2. Rodzice/opiekunowie w/w dzieci niepełnosprawnych - działania na rzecz samoorganizacji

obywatelskiej :

  • Szkolenia grupowe (4-5 osób) realizowane przez Oferenta w zakresie edukacji obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prawnej, mającej na celu zwiększenie świadomości prawnej opiekunów faktycznych oraz możliwościom działań na rzecz samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego. Szkolenia poswięcone będą możliwościom uzyskania wsparcia mającego na celu dalsze włączenie społeczne rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych w życie społeczne, skupiając sie na możliwościach uzyskania finansowania na rehabilitację dziecka (np. możliwości uzyskania 1% od dochodu przeznaczanego organizacjom wspierającym dzieci niepełnosprawne), uzyskania opieki wytchnieniowej, uzyskania wsparcia finansowego (np. poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie). Szkolenia realizowane będą w czasie, w którym przeprowadzane będą turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, dzięki czemu rodzice/opiekunowie będą mogli w pełni poświęcić swój czas na odbycie szkoleń. W przypadku pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej, związanej z koronawirusem SARS-Cov-2, szkolenia zostaną zorganizowane w formie on-line.

BA42120E-771E-48E8-887B-CF9CE25B49D3_edited.jpg
bottom of page