top of page

WSPARCIE DZIECI UCHODŹCÓW Z UKRAINY W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I SPOŁECZNEJ

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu realizowanego w jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych oraz społecznych wśród dzieci-uchodźców z terenu Ukrainy. W ramach projektu każdy Beneficjent otrzyma bezpłatną rehabilitację, na którą składać będzie się rehabilitacja ruchowa oraz logopedyczna.

Key Visual.png
5695DDB7-9C49-4FA4-8546-DBB7E5F75FE0.jpeg

WSPARCIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W ZAKRESIE REHABILITACJI I SZKOLEŃ

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.
Celem projektu realizowanego w jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych oraz społecznych w społeczności lokalnej, tj. dzieci niepełnosprawnych z deficytami ruchowymi, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego

PROJEKTY REALIZOWANE AKTUALNIE

Image 10-08-2022 at 11.21.jpg

WŁĄCZENIE SENIORÓW W PROCES POSTĘPUJĄCEJ CYFRYZACJI

Projekt  dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.
Udział w nim wziąć będzie mogła kazda osoba, która zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy w wieku 60+.
W zależności od formy wsparcia, projekt realizowany będzie w sali szkoleniowej na terenie m.st. Warszawy (szkolenia), w domach Uczestników (wsparcie techniczne
wolontariuszy lub na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych (facebook) oraz poprzez infolinię "Edukacyjny Telefon Zaufania".

BE1B17E2-8288-46DB-9425-9E3B0CF96A2A.jpeg

POJEKT ZAKOŃCZONY: RAZEM TO JEST MOŻLIWE! AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA WŚRÓD OPIEKUNÓW
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projekt sfinansowany/współfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Program uszyty jest na miarę potrzeb rodzin posiadających dziecko/dzieci niepełnosprawne,
oddziałowując jednocześnie na rzecz poprawy samodzielności dzieci niepełnosprawnych, a tym samym
oddziałowując na rodziców/opiekunów w celu 'odzyskania' przez nich części czasu, który poświęcą na
rzecz samoorganizacji obywatelskiej w swoim środowisku.

AB3D3839-9659-48F2-BA62-D66FB6A7649B.png

PROJEKT ZAKOŃCZONY:
REHABILITACJA, ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, PORADNICTWO DLA DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

Program realizowany był dzięki dofinansowaniu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. 

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług zdrowotnych oraz społecznych w społeczności lokalnej, tj. dzieci niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami neurologicznymi i uszkodzeniami na tle genetycznym oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego. 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania mające na celu dofinansowanie zakupu zaopatrzenia ortopedycznego, turnusów rehabilitacyjnych, poradnictwa w zakresie pozyskiwania środków na dalszą rehabilitację, w tym możliwości finansowania z ramach zbiórek publicznych, 1% podatku, PCPR.

bottom of page