top of page

STATUT FUNDACJI MAKE POSSIBLE

z dnia 16 grudnia 2019 roku

§ 1


Fundacja pod nazwą Fundacja Make Possible, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Michała Izydorczyk zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza  Marię Ogrodzińską-Zalewską w  kancelarii notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II nr 80 kl. D m. D2, w dniu 11 października 2019 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2


Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3


Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4


Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


§ 5


 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla wykonywania swoich działań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

 3. Placówki terenowe, tworzone mogą być na podstawie uchwały zarządu wskazującej siedzibę placówki oraz dyrektora placówki.

 4. Dyrektor placówki reprezentuje Fundację na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw zarządu.

 5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

 6. Fundacja ma prawo posługiwać się logiem.

 7. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
II Cele i zasady działania Fundacji


§ 6


Celem Fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

 1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 618,788 i 905)

 3. Aktywizowanie osób niepełnosprawnych i starszych w obszarze współdziałania społecznego i obywatelskiego.

 4. Rozwijanie dialogu międzypokoleniowego i współpracy między różnymi grupami społecznymi, zwłaszcza z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych.

 5. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 6. Upowszechnianie modelu zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 7. Promowanie i upowszechnianie postaw zaangażowania obywatelskiego.

 8. Upowszechnianie równego i otwartego dostępu do kultury i oświaty.

 9. Wyrównania statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i zawodowym tj. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 10. Rozwijania kompetencji społecznych, kulturowych, komunikacyjnych i twórczych.

 11. Propagowania działań na rzecz środowiska i upowszechniania postaw proekologicznych.

 12. Działania na rzecz integracji europejskiej, upowszechniania idei integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych w tym animowania lokalnych działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz archiwizacja i upowszechnianie efektów aktywności podejmowanych przez podmioty działające na tych polach.

 14. Wsparcia psychologicznego osób i grup narażonych na oddziaływanie negatywnych zjawisk społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych i starszych.

 15. Działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej i transparentności życia publicznego, w tym również obywatelskiej kontroli władz.

 16. Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia, w tym zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych, seniorów i  w środowiskach wiejskich.

 17. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 18. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 19. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych.

 20. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w szczególności osób niepełnosprawnych i seniorów.

 21. Promocji i organizacji wolontariatu.

 22. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§7


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu.

 2. Organizację akcji i kampanii społecznych zgromadzeń publicznych oraz wystaw i koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów.

 3. Materialne wsparcie osób fizycznych i prawnych.

 4. Organizację wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym.

 5. Współpracę z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, ze związkami zawodowymi oraz z ruchami obywatelskimi, nie posiadającymi osobowości prawnej.

 6. Wspieranie inicjatyw ustawodawczych.

 7. Prowadzenie działań doradczych skierowanych do osób prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w zakresie celów, dla których realizacji powołana została Fundacja.

 8. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie celów dla realizacji których powołana została Fundacja.

 9. Prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami statutowymi Fundacji.

 10. Ustanawianiu certyfikatów, odznak i przyznawaniu ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 11. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 12. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

 13. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych. 7. Fundacja może przystępować.


§ 8


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


§ 9


Fundacja ma prawo prowadzić odpłatną działalność statutową.

§ 10


Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

 2. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),

 3. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

 4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

 6. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

 7. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

 8. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

 9. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

 10. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z),

III Majątek i dochody Fundacji


§ 11


 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 (dwa tysiące sto) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Z powyższego funduszu założycielskiego kwota złotych 1.000.- (jeden tysiąc) zostaje przeznaczona na działalność gospodarczą.

§ 12


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów

 2. dotacji i subwencji oraz grantów

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

 4. dochodów z majątku Fundacji.

 5. działalności gospodarczej


§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


IV Władze Fundacji


§ 14

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”

 2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”
Rada Fundacji


§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków

 3. Członków Rady powołuje swoją decyzją fundator Fundacji.

 4. Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje swoją decyzją fundator Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.


 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może wystąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji lub w wyniku wyrażonej pisemnie woli fundatora.

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 8. Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 9. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.


§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.


§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium

 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji

 3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

 4. Nadzór nad działalnością Fundacji

 5. Rekomendowanie fundatorowi członków Zarządu Fundacji

 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.


§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


VI Zarząd Fundacji


 § 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powołanych przez fundatora na czteroletnią kadencję w drodze uchwały fundatora na podstawie pisemnej rekomendacji Rady Fundacji

 2. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje.

 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję

 4. Na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji fundator może wskazać własną osobę.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub odwołania przez Radę Fundacji.

 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.


§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacją Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym większości jego członków.

 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 5. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu oraz Rada.

 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 7. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


VII Sposób Reprezentacji


§ 21

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym zatrudniania pracowników, może składać samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji bez względu na wysokość zobowiązania.

VIII Zmiana Statutu

§ 22


 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Uchwałę o zmianie statutu Fundacji Zarząd Fundacji podejmuje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.

 2. Pierwszorazowe brzemiennie statutu Fundacji przyjmowane jest uchwałą Fundatora.


IX Połączenie z inną Fundacją


§  23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24


W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

X Likwidacja Fundacji

§ 25


 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§ 26


Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

XI Oddziały terenowe


§ 28

 1. Fundacja powoływać oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej, których siedziby mieszczą się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Oddziały terenowe Fundacji nieposiadające osobowości prawnej powoływane są w celu poprawnej realizacji projektów lokalnych realizowanych wspólnie z partnerami lokalnymi.

 3. Oddział powołuje jednomyślnie zarząd przy akceptacji przynajmniej połowy składu rady. Decyzja zostaje podjęta w czasie wspólnego posiedzenia Rady i Zarządu.

 4. Oddział terenowy powołuje się na czas nieokreślony.

 5. Oddział terenowy powołuje się poprzez wskazanie w stosownej uchwale siedziby oddziału oraz osoby jego dyrektora.

 6. Dyrektor Fundacji może być odwołany na takich samych zasadach jak zostaje powołany, tj. wspólną decyzją Zarządu i Rady.

 7. Dyrektor oddziału może otrzymywać pełnomocnictwa do działań szczegółowych na podstawie odrębnej uchwały zarządu zgodnej ze statusem.

bottom of page