top of page
Image 25-10-2023 at 19.41.jpg

CYFRYZACJA W SŁUŻBIE SENIOROM.

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025

Grupą docelową, ze względu charakter projektu, są seniorzy w wieku 60+. Projektem obejmiemy w sumie 25 osób. Nieformalnymi odbiorcami (uczestnikami) projektu 
będzie kolejne 25-50 osób - grupę tę stanowią osoby obecnie zajmujące się opieką nad seniorami niezdolnymi do samodzielnego poruszania się w świecie cyfrowym,
szczególnie w dobie pandemii COVID-19 i związanego z tym, dynamicznego przenoszenia podstawowych usług do internetu (np. korzystanie z portalu pacjent.gov.pl na którym seniorzy mogą pobrać zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19).
W projekcie będą mogły wziąć udział osoby 60+ spełniające następujące kryteria: stan zdrowia pozwalający na realizacje usług społecznych na rzecz innych osób starszych (kryterium najważniejsze), którzy wskażą na chęć podniesienia wiedzy oraz własnego potencjału, profesjonalizmu w obszarze działańwłączenia cyfrowego.
Projekt kierujemy również do osób, które mają szczególnie utrudniony dostęp do oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, są osobami z różnymi niepełnosprawnościami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy to ze względu na chorobę, sytuację finansową, samotność czy osamotnienie, dla
których włączenie cyfrowe może być jedyną formą udziału społecznego.
Spośród wszystkich osób ponad połowa uczestników wyraziła chęć uczestniczenia w działaniach podnoszących ich sprawność intelektualną, czy też do wzięcia
czynnego udziału w programach szkoleniowych i grupie wsparcia. Udział os b starszych w trakcie realizacji zadania będzie kontynuacją ich zaangażowania na etapie
przygotowania projektu zadania.
Wybór grupy docelowej podyktowany jest doświadczeniem Oferenta (Fundacja Make Possible) i ekspertów współpracujących z naszą organizacją w zakresie realizacji
projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym –

Kontakt
bottom of page